Wizja szkoły

Dążenie do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Należy uczyć go kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego oraz Pomorza. Uczeń powinien zdobywać wszelkie umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Misja szkoły

  • pomagać uczniom w pełnym rozwoju ich talentów i zainteresowań,
  • prowadzic szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych umożliwiających zdobywanie wiedzy,spontaniczną aktywność samodzielność i indywidualność,
  • propagować edukacje ekologiczna i prozdrowotną,
  • uwzględnić tradycje szkolne i rodzinne propagując dziedzictwo kultury narodowej,
  • zapewnić równość szans ,sprawiedliwość społeczną, wzajemną tolerancję i respektowanie potrzeb innych,
  • wspierać ducha partnerstwa ,wzajemnego szacunku,przyjaźni i szczerości miedzy uczniami,rodzicami ,społecznością szkolną i lokalną,
  • wzmacniać i wzbogacać wszechstronny rozwój poprzez kontakt z lokalnym środowiskiem i udział w życiu małej ojczyzny,
  • stwarzać miła ,bezpieczną atmosfrę pojmowaną jako proces trwający przez całe życie służącą rozwojowi poczucia dumy z osiąganych wyników

Małgorzata Kowalska